Current position:

Home >Merchants Join

Merchants Join

Merchants Join

Service Line:0771-3865359
Contact Address:ASEAN Finance Plaza, 162 East University Road, Xixiangtang District, Nanning, Guangxi, China.
Postal code: 530003

South China Operations Center (Guangdong,Guangxi,Fujian,Hainan,Jiangxi)
Contact: 15602918299,Mr. Qin

Southwest Operations Center (Yunnan,Sichuan,Guizhou,Chongqing)
Contact: 18775392019,Mr.Su

Northern Operations Center
Contact: 15602918299,Mr. Qin

WeChat